Om SEATRACK

SEATRACK (Seabird Tracking) en ny modul til SEAPOP med en tidsavgrensning på fem år (2014–2018). Hensikten er å kartlegge norske sjøfuglers arealbruk utenfor hekkesesongen – og samtidig følge bestander fra våre naboland som kommer inn i norske havområder.

Gå til SEATRACK

Arbeidslokaliteter i SEATRACKSEATRACK er et internasjonalt samarbeid om kartlegging av sjøfuglers vandringer. De røde sirklene på kartet angir lokalitetene hvor sjøfugl av ulike arter blir utstyrt med lysloggere som skal registrere forflytningene deres utenfor hekketiden. Kart: SEAPOP

Dette gjøres ved å sette lysloggere på et stort antall sjøfugler fra norske, russiske, islandske, færøyske og britiske kolonier og følge dem samtidig over flere år. Resultatene vil gi helt ny kunnskap om sjøfuglenes arealbruk i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. SEATRACK vil avdekke bestandstilhørighet, trekkruter og vinterområder for bestander som Norge har forvaltningsansvar for utenfor hekketiden, og hvordan dette varierer over tid. Kunnskap om hvor sjøfuglene til enhver tid oppholder seg muliggjør også studier av hvilke miljøfaktorer (både naturlige og menneskeskapte) som påvirker dem mest utenfor hekkesesongen og hvilke konsekvenser dette har for demografien og utviklingen til hekkebestandene de tilhører.

Investering i økt innsikt

Sjøfuglenes arealbruk utenfor hekkesesongen er avdekket som et av de viktigste kunnskapshullene i en lang rekke prosesser og utredninger de siste årene, og både industri og myndigheter fra flere sektorer har påpekt behovet for økt innsikt på dette feltet. SEATRACK er derfor finansiert som et spleiselag mellom Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Norsk olje og gass sammen med sju operatørselskaper (Statoil, Eni Norge, ConocoPhillips, Total, RWE, Det Norske og GDF SUEZ).

Bygger på SEAPOP

SEATRACK innebærer tett samarbeid med relevante fagmiljø i de respektive landene, og de deltagende institusjonene yter en betydelig egeninnsats. Koblingen til SEAPOP er tett og viktig for å utnytte den logistikken programmet har bygd opp på sine nøkkellokaliteter, samtidig som SEAPOPs data på demografien til de instrumenterte fuglene og hekkebestandene de tilhører er svært viktig informasjon i analysen av resultatene.