Overvåking av bestandsutvikling hos sjøfugl

Sjøfugl er gode indikatorer som reagerer tidlig på endringene i det marine miljøet. En av de enkleste måleenhetene for hvordan sjøfuglene reagerer på endringer er hvordan bestandene endres fra år til år. I Norge har man overvåket bestandene av hekkende og overvintrende sjøfugl i over 30 år, og de lengste tidsseriene har mer enn 50 år med data.

Bestandsovervåking er viktig og kan gi forvaltnings- og forskningsmiljøene tidlige signaler om hva som skjer i marine økosystemer. Resultatene brukes også i arbeidet med å utarbeide forvaltningsplaner for våre havområder, i forbindelse med rødlistevurderingene som gjennomføres hvert femte år, og for å lage handlingsplaner for sårbare arter. Overvåkingsdata er også viktige for å kunne evaluere effekter av forvaltningsmessige tiltak (f.eks. områdevern), og de er et naturlig utgangspunkt for å kunne sette jakttidsrammer eller dersom det oppdages forekomst og spredning av sykdom (f.eks. fugleinfluensa).

I forskningssammenheng danner resultatene fra bestandsovervåkingen et solid grunnlag for mange vitenskapelige undersøkelser, f.eks. av hvilke miljømessige forhold som styrer bestandsendringer og om sjøfuglene endrer utbredelse (f.eks. overvintringsområde) som respons på endret klima.