Nøkkellokalitet Sør-Helgeland

SEAPOPs nøkkellokalitet på Sør-Helgeland ligger på den lille øygruppa Horsvær i Sømna kommune. Horsvær består av ca. syv større øyer og et utall holmer og skjær. Øygruppa var en av de ytterste bosetningene i kommunen, men ble fraflyttet mot slutten 1950-tallet. En av de største hekkelokalitetene i Norge for den truede nordnorske sildemåken finnes nettopp i Horsvær, og lokaliteten ble derfor tatt med i det Nasjonale Overvåkningsprogrammet for sjøfugl tidlig på 1980-tallet.

Kontaktperson: Jan Ove Bustnes, NINA

HorsværUtsikt over Horsvær fra det høyeste punktet på Storandholmen. Foto: Jan Ove Bustnes

Tellingene i overvåkningsprogrammets regi var årlige fram til 2007. Arbeidet som resulterte i det nåværende prosjektet ble startet i 2005, og i 2007 ble området definert som nøkkellokalitet i SEAPOP. Horsvær ble varig vernet i 2002.

Kart over HorsværKart som viser Horsvær med de de forskjellige koloniene av sildemåke Larus fuscus. Foto: Jan Ove Bustnes

Beliggenhet og beskrivelse

Horsvær (65° 18′ 36″ N, 11° 38′ 24″ E) deles i Sør-Horsvær og Nord-Horsvær. Øygruppa består både av flate øyer med betydelig vegetasjon og holmer med svaberg. Vegetasjonen er typisk for kystlandskapet i denne regionen med ulike gressarter. Mjødurt er en viktig plante på flere av øyene, særlig Buøya, der mjødurteng er det viktigste hekkehabitatet for sildemåken Larus fuscus.

Adkomst

Det er mulig å komme seg til Horsvær kun ved bruk av båt.

Fritidsbåter ved HorsværBåter har vært brukt som feltstasjon ved Horsvær. Foto: Jan Ove Bustnes
Koloni med skarvDet hekker hundrevis av storskarv Phalacrocorax carbo og noen toppskarver P. aristotelis på ruinene av et gammelt fiskebruk. Foto: Jan Ove Bustnes

Dyre- og fugleliv

Bakgrunnen for at Horsvær ble vernet er sjøfugl, og særlig er kolonien av nordnorsk sildemåke viktig. I gode år hekker det opp til 400 par i 7-8 ulike delkolonier. Den største kolonien er Buøya, der det har vært opp til 135 reir på det meste, men antallet reir varierer svært mye fra år til år. I 2013 var det bare 18 reir i hele kolonien.

Horsvær er også en viktig koloni for andre måker som fiskemåke Larus canus, gråmåke L. argentatus og svartbak L. marinus. Dessuten er det en betydelig storskarvkoloni Phalacrocorax carbo i sentrum av øygruppa der det vanligvis hekker flere hundre par storskarv.

Gamle trebygninger på HorsværHusene på Horsvær vedlikeholdes enda og brukes som fritidsboliger. Foto: Jan Ove Bustnes

Menneskelig aktivitet

Horsvær er fraflyttet og vernet, slik at den menneskelig aktiviteten er liten og for det meste foregår rundt bebyggelsen. På Sør-Horsvær har grunneierne tillatelse til å ha sau, og en flokk sauer beiter der sommerstid.

Sildemåker på svabergI gode år kan det hekke opp til 400 par sildemåke (Larus fuscus) på Horsvær. Foto: Jan Ove Bustnes

Feltarbeid på sjøfugl

Siden 2005 har det på årlig basis vært drevet et detaljert bestandsstudie av sildemåken. Dette omfatter en feltarbeidsperiode i juni og en tur i slutten av juli for å merke måkeunger. Feltarbeiderne samler inn data for å kunne beregne voksenoverlevelse, kullstørrelse, rekruttering og antall sildemåker som går til hekking, samt at de tar næringsprøver. Dessuten overvåkes arter som fiskemåke, gråmåke og storskarv årlig ved hjelp av reirtellinger.