Datasett fra SEAPOPs studier i åpent hav

Datasettet som ligger til grunn for analysene av sjøfuglenes utbredelse på åpent hav er tilgjengelig her. På denne siden vil du også finne informasjon om hvilke variable datasettet består av, hvilke kilder dataene er hentet fra og hvordan dataene fordeler seg på havområder, sesonger og tidsperioder.

Last ned datasettet OpenSeaData (CSV 1.7 MB)

Datasettet består av såkalte "aggregerte" data. Se beskrivelse av aggregering av dataene under Dataanalyse.

Variablene i datasettet

År (Year), Måned (Month), dag i måneden (Day), tid på døgnet (Hrs) og minutt (Min) er oppgitt som separate variable. XUTM og YUTM er posisjon av midtpunktet til transektene oppgitt som UTM-koordinater i sone 33. For hvert punkt er antall kilometer transekt oppgitt i variabelen DistB. Met angir metode for observasjon. Met = 0 angir vanlig stripetransektmetodikk. For skipsfølgere har vi de senere årene brukt punktobservasjoner innenfor transektet med jevne mellomrom. Dette er angitt som Met = 1. I analysene har vi korrigert for denne metodiske forskjellen. Ocean angir hvilket havområde observasjonen er fra: NO = Nordsjøen, NW = Norskehavet, BS = Barentshavet. Dyp i meter er angitt i variabelen Depth. Data er hentet fra ETOPO-databasen. For hver art er antall observasjoner av arten oppgitt. Fugler som flyr og fugler som sitter på vannet er slått sammen. Artene er: ALALL (alkekonge), ALTOR (alke), FRARC (lunde), FUGLA (havhest), LACAN (fiskemåke), LAHYP (polarmåke), LAMAR (svartbak), LAARG (gråmåke), RITRI (krykkje), MOBAS (havsule), URLOM (polarlomvi), URISP (uidentifisert lomvi), URAAL (lomvi).

Datakilder

Datasettet er hentet fra ulike kilder:

ESAS-databasen

Datasettet fra ESAS (European Seabirds At Sea) omfatter data fra Nordsjøen fra 1981 til 2006. En rekke europeiske forskningsinstitusjoner, inkludert NINA, har bidratt med data til databasen. Alle data innsamlet etter standard metodikk (se over) ble ekstrahert fra denne databasen.

AKUP og forskningstokt

På 1980- og -90-tallet ble en rekke tokt, finansiert av AKUP (Arbeidsutvalget for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet), gjennomført for å kartlegge sjøfuglforekomstene i Barentshavet og Norskehavet. På 2000-tallet ble det gjennomført noen mer spesifikke forskningstokt i de samme havområdene. Disse toktene ble finansiert av diverse oljeselskap samt Norges Forskningsråd. NINA administrerer data fra disse kildene.

SEAPOP-tokt

I 2005 startet kartlegging av sjøfugl i Barentshavet og Norskehavet i regi av SEAPOP. Toktene har primært vært gjennomført som deler av Havforskningsinstituttets økosystemtokt. Fra 2008 ble SEAPOP utvidet til også å inkludere Nordsjøen. Datatilfanget fra tokt i Nordsjøen gjennom ESAS samarbeidet har imidlertid vært ansett for å være så vidt godt at man har valgt å prioritere videre kartlegging av de nordlige havområdene. Se beskrivelse av hvert enkelt SEAPOP-tokt.

Datakilder. Kilde for data brukt i analyser av sjøfuglers utbredelse i åpent hav.

Datakilde

Havområde

Tidsperiode

Toktlengde (km)

ESAS

Nordsjøen

1981-2006

512 072

AKUP/Forskningstokt

Barentshavet

1983-2004

43 029

 

Norskehavet

1984-2000

41 050

SEAPOP-tokt

Barentshavet

2005-2011

48 021

 

Norskehavet

2005-2011

13 765

Totalt
   

657 937

Dekning av studieområdene

Totalt inneholder datasettet mer enn 650 000 km utkjørte transekter. Dataene er imidlertid svært ulikt fordelt mellom havområder, sesonger og tidsperioder. Spesielt god dekning finnes i dataene fra Nordsjøen på 1980- og -90-tallet. Det er spesielt dårlig dekning i Norskehavet på høsten og vinteren.

Dekning. Datagrunnlag for sjøfugl i åpent hav fordelt på havområder, sesong og tidsperioder. Sommer er 1.april – 31.juli, høst er 1.august – 31.oktober, vinter er 1.november – 31.mars.

 
 
Toktlengde (km)
Havområde
Tidsperiode
sommer
høst
vinter
Barentshavet
1980-89
9 163
6 451
5 334
 
1990-99
3 158
688
10 501
 
2000-09
4 907
31 607
4 050
 
2010-11
2 993
8 671
0
 
Sum
20 221
47 417
19 885
Norskehavet
1980-89
6 141
2 644
4 261
 
1990-99
16 208
6 077
5 536
 
2000-09
11 248
1 049
216
 
2010-11
0
469
0
 
Sum
33 597
10 239
10 013
Nordsjøen
1980-89
80 067
67 073
67 328
 
1990-99
105 751
71 733
79 728
 
2000-09
12 644
10 437
17 310
 
2010-11
0
0
0
 
Sum
198 462
149 243
164 366
Dekningskart for studieområdet i åpent hav. Hvert punkt representerer aggregerte observasjoner innenfor en radius på 25 km. © SEAPOP