Massedød av alker belyst i ny artikkel

På SEAPOPs første seminar fikk mange nærkontakt med alker som svømte helt inn til bryggekanten utenfor foredragssalen i Asker. Skagerrak er et viktig overvintringsområde for arten, men høsten 2007 var noe galt og mange fugler ble funnet døde. Nå er den uvanlige episoden belyst nærmere.

Alke.Alke.

I september og oktober 2007 ble tusenvis av døde alker ble skylt opp på strendene i Skagerrak og Kattegat, særlig i Indre Oslofjord hvor mer enn 400 individer ble innsamlet og analysert. Resultatene som nylig er publisert i tidsskriftet Seabird viser at det i all hovedsak var voksne fugler (87 %) som ble rammet, hvorav mer enn dobbelt så mange hunner (71 %) som hanner.

Den løpende overvåkingen av antall ilanddrevne sjøfugler rundt Nordsjøen indikerte at massedøden skjedde over et stort område. De fleste som ble undersøkt tilhørte underarten som hekker i Storbritannia, på Færøyene og Island. Få (om noen) tilhørte underarten som hekker i Østersjøen, Norge og Russland. Det ble funnet 23 fugler med ring og samtlige var merket i skotske kolonier. Det var ingen åpenbare konsekvenser for bestandsstørrelsen i disse koloniene, men i den eneste kolonien hvor voksenfuglenes overlevelse overvåkes fra år til år (Isle of May i Øst-Skottland), ble det registrert uvanlig dårlig overlevelse for alke mellom hekkesesongene 2007 og 2008.

Alle de døde fuglene var ekstremt utmagret og hadde åpenbart omkommet av sult. Mange av de voksne var ennå i siste fase av fjærskiftet der bl.a. utslitte vingefjær etter en lang hekkesesong erstattes av nye. I løpet av fjærskiftet mister fuglene en stund flygeevnen, og dette kan også gå ut over dykkeferdighetene under næringssøk. Samtidig vil veksten av nye fjær øke energibehovet. Fuglene er derfor ekstra sårbare for sviktende næringstilgang tidlig på høsten, spesielt hvis de forlot hekkeplassen i dårlig kondisjon. I hekkesesongen reduseres fuglenes fettreserver, og den ennå flygeudyktige alkeungen ledsages og mates av sin far mange uker på sjøen etter reirforlating. Hunnene kan derfor nå fram til Skagerrak raskere enn hannene, slik resultatene antyder.

I tillegg til flere svarte furer har nebbet til en voksen alke normalt én hvit nebbfure, men blant de som omkom hadde nær en av fem fugler (18 %) to slike furer. Forskerne har ennå ikke noen god forklaring på fenomenet, og dette er første gang et stort antall alker blir undersøkt så tidlig på høsten.

 

Les hele artikkelen: