SEAPOP – en milepæl for kartlegging og overvåking av sjøfugl i Norge

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Programmet innebærer et nytt initiativ for disse aktivitetene langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. Spesiell fokus rettes mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere effekter av menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlig variasjon.

Organisering og finansiering

Arbeidet i SEAPOP organiseres og utføres av personell fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk Polarinstitutt (NP) og Tromsø Museum, Universitetsmuseet (TMU). Forskere fra de tre institusjonene utgjør SEAPOPs faggruppe. Programmet er så langt finansiert av Klima- og miljødepartementet (KLD), Olje- og energidepartementet (OED) og Norsk olje og gass (tidl. Oljeindustriens Landsforening (OLF)). I programmets styringsgruppe er departementene representert med Miljødirektoratet (leder) og Oljedirektoratet, som i tillegg til Norsk Olje og Gass også har medlemmer fra Kystverket og Sjøfartsdirektoratet. Havforskningsinstituttet (HI), NINA og NP deltar som observatører/rådgivere. Data og opparbeidet kunnskap fra programmet blir kontinuerlig tilrettelagt og organisert for å kunne serves til ulike brukere gjennom foreliggende nettsted.

Overvåking

Kart over SEAPOPs nøkkellokaliteterNøkkellokalitetene i SEAPOP. Symbolfargene viser hvordan lokalitetene representerer ulike havområder; det nordlige Barentshavet (mørkeblå), det sørlige Barentshavet (lyseblå), Norskehavet (grønne), Nordsjøen (oransje) og Skagerrak (røde). Nøkkellokaliteter som dekker to havområder er splittet i farge. Store sirkler markerer hovedlokaliteter, mens små er tilhørende underlokaliteter. Trekanter angir nøkkellokaliteter som har fokus på én art (ismåke på Barentsøya, ærfugl på Grindøya, sildemåke i Sør-Helgeland og toppskarv i Rogaland). Foto: SEAPOP

Nøkkellokaliteter

Den nasjonale overvåkingen av bestandsutvikling har pågått siden 1980-tallet og blir videreført for flere arter og på flere lokaliteter. Videre har vi utvidet og justert overvåkingen av reproduksjon, voksenoverlevelse og diett til et utvalg arter på de tidligere etablerte nøkkellokalitetene Røst, Hornøya og Bjørnøya og etablert ytterligere 13 nøkkellokaliteter fra Spitsbergen i nord til Vest-Agder i sør. Dette er nødvendig for tidligst mulig å kunne identifisere hvilke miljøpåvirkninger bestandene er utsatt for. På bakgrunn av tidsserier opparbeidet over flere tiår avdekker SEAPOP en rekke interessante trender for ulike arter og parametere, både innenfor enkeltlokaliteter og på tvers av større områder. Siden de fleste sjøfuglartene langs kysten av Nordsjøen og Skagerrak hekker spredt, er dette arbeidet fordelt over et større utvalg av lokaliteter. De eksisterende nøkkellokalitetene i programmet pr. 2017 er vist på kartet.

Kartlegging

Innenfor en programmert periode på ti år (som tilsvarer den forventede gyldigheten av slike data) tar SEAPOP sikte på å kartlegge fordelingen av hekkende, mytende, rastende og overvintrende sjøfugl i antall, tid og rom langs alle kyster av Norge og i Svalbard-øygruppen. Av hensyn til logistikk og økonomi vil sjøfuglenes fordeling i de enorme havområdene programmet dekker primært bli modellert ved hjelp av tverrfaglig kunnskap om ulike miljøfaktorer de er påvirket av. Dette arbeidet utføres i tett samarbeid med HI og baseres i stor grad på data innsamlet på deres økosystemtokt i deler av disse havområdene.

Spesielle undersøkelser

SEAPOP finansierer også en rekke mer kortvarige prosjekter, bl.a. innrettet mot å løse viktige spørsmål om økologi og habitatvalg til sjøfugl som er særlig sårbare for visse miljøpåvirkninger eller på annen måte har spesiell interesse eller verneverdi. SEAPOP er hele veien designet ut fra de viktigste målgruppenes kunnskapsbehov og et "godt nok"-prinsipp.

Publisering

SEAPOP-weben vil akkumulere og gjøre tilgjengelig en mengde resultater fra programmet. Selv om nedlasting av rådata vil kreve spesiell lisens blir et vidt spekter av bearbeidede data og annen informasjon om sjøfuglenes utbredelse, tilstand og populasjonsdynamikk gjort fritt tilgjengelig. Nettstedet inneholder også en oppdatert liste over ulike publikasjoner i kjølvannet av programmet og andre relevante, skriftlige arbeider fra faggruppens medlemmer, samt et årlig sammendrag av hovedresultatene i årlige rapporter. Disse rapportene, og øvrige publikasjoner produsert og tilrettelagt for av SEAPOP, finnes under Publikasjoner.