Toppskarv

Toppskarver Foto: Signe Christensen-Dalsgaard

Artsomtale

Trendtabell

I 2006 ble det gjennomført tellinger i toppskarvkoloniene på Runde i Møre og Romsdal, Sklinna i Nord-Trøndelag, Ellefsnyken på Røst i Nordland, Lille Kamøy og Reinøykalven samt i flere kolonier i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Det ble observert en sterk økning i hekkebestanden av toppskarv i Rogaland i perioden 1979-2001. På Runde er det registrert en kraftig tilbakegang siden 1975, og hekkebestanden i 2006 var fremdeles bare en firedel av hva den var midt på 1970-tallet. Det er ikke registrert noen bestandsendring i denne kolonien siden midten av 1980-tallet. Hekkebestanden på Sklinna har derimot vært i sterk vekst i den samme tidsperioden. Dette skyldes nok delvis at det i 1990 ble gjort tilgjengelig et nytt hekkeområde etter etablering av en ny steinmolo. Det har ikke vært noen signifikant økning i de gamle overvåkingsfeltene på Sklinna, mens den årlige bestands­veksten i nymoloen er på 21 %. Den totale hekkebestanden i 2006 var på nær 3300 hekkende par, det høyeste antallet som noensinne er registrert på denne lokaliteten. På Ellefsnyken, Røst, ble det også registrert en rekordhøy hekkebestand i 2006, med 957 par. Hekkebestanden på Ellefsnyken er antatt å represen­tere halvparten av hekkebestanden på Røst (T. Anker-Nilssen pers. medd.). Bestands­trenden for hele perioden 1985-2006 har vært positiv, det samme gjelder de siste 10 årene. Lille Kamøy i Finnmark er nok en lokalitet der det ble registrert en rekordhøy hekkebestand i prøvefeltene i 2006. Totalbestanden for denne lokaliteten ligger anslagsvis på mellom 1500 og 2000 hekkende par. Trenden for hele overvåkingsperioden 1985-2006 har vært stabil, selv om bestanden har vokst signifikant de siste 10 årene. På Hornøy ble det observert en rekordhøy bestand i 2005 og hekkebestanden var da tredoblet siden begynnelsen av 1980-tallet. Denne lokaliteten ble ikke talt i 2006. I Sør-Varanger har hekkebestanden holdt seg stabil siden 1989 (R. Barrett pers. medd.).

GrafUtviklingen i hekkebestanden (tilsynelatende okkuperte reir) av toppskarv i utvalgte kolonier vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. Legg merke til at y-aksen er logaritmisk. Gjennomsnitt er satt til 1 (1X), og 2X representerer derfor en dobbelt så stor bestand, 3X tre ganger så stor bestand, 0.5 representerer halvparten av bestanden osv.